Prawnicy Kancelarii zajmują się tematyką szeroko pojętego prawa karnego, prawa karnego skarbowego, karnego gospodarczego oraz prawa wykroczeń, a także czynów zabronionych związanych z naruszeniem przepisów prawa o ruchu drogowym. Występują w roli zarówno obrońców, jak i pełnomocników osób pokrzywdzonych przestępstwem na wszystkich etapach postępowania.

Usługi Kancelarii w zakresie prawa karnego obejmują m.in.:

 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wykroczenia;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem przed Prokuraturą, Policją oraz innymi organami postępowania przygotowawczego;
 • obrona podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, karnych skarbowych, karnych gospodarczych, a także obwinionych w sprawach wykroczeniowych – na każdym etapie postępowania;
 • udział w czynnościach dowodowych (przesłuchanie, oględziny, okazanie itp.);
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, sprzeciw);
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania);
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania (wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego, wniosek o dobrowolne poddanie się karze itp.);
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • sporządzanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, o wydanie wyroku łącznego, odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, próśb o ułaskawienie;
 • sporządzenie wniosków na etapie postępowania wykonawczego (wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wniosek o przedterminowe zwolnienie);
 • opiniowanie i doradztwo prawne w zakresie problematyki prawa karnego, w tym ryzyka gospodarczego i obrotu gospodarczego (niegospodarność, przekupstwo i oszustwo gospodarcze, pranie pieniędzy, prowadzenie nieuprawnionej działalności gospodarczej, przestępstwa przeciwko tajemnicy gospodarczej, przetargom, wierzycielom);
 • pomoc prawna w przypadku naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.