Wioletta Gołębiewska

Jest adwokatem, członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej, absolwentką Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego, oraz wspólnot mieszkaniowych.

Obsługuje przedsiębiorstwa z branży mediów i reklamy, telekomunikacyjnej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, IT i ubezpieczeniowej. Opiniuje, sporządza oraz wdraża dokumentację handlową i transakcyjną, pracowniczą oraz wewnątrzorganizacyjną, związaną z bieżącą działalnością przedsiębiorstw oraz organów spółek prawa handlowego. Świadczy usługi doradztwa korporacyjnego dla wspólników, zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Przeprowadza i nadzoruje procesy powstawania, przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji spółek jak również postępowania restrukturyzacyjne i  upadłościowe podmiotów gospodarczych.

Ponadto:

  • od wielu lat reprezentuje Klientów w skomplikowanych i wymagających sprawach spornych przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, sądami pracy oraz organami administracji, prowadzi liczne procesy gospodarcze oraz korporacyjne;
  • specjalizuje się w dziedzinie ochrony danych osobowych, a w tym zakresie przeprowadza audyty ochrony danych osobowych, sporządza i opiniuje dokumentację wewnątrzorganizacyjną dotyczącą organizacji i zasad przetwarzania danych w firmie oraz dostosowuje do nowych rozwiązań dokumentację już istniejącą, przeprowadza szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników z  zakresu tematyki ochrony danych osobowych.
  • jednym z wiodących obszarów jej praktyki stanowią zagadnienia związane z prawem mediów i reklamy. Doradza Klientom w zakresie możliwości stosowania instrumentów przewidzianych w prawie prasowym jak również problematyki ochrony dóbr osobistych. Prowadzi sprawy związane z naruszaniem prawa do wizerunku w przekazach medialnych. Zajmuje się opracowywaniem i analizą dokumentacji formalnoprawnej związanej z organizacją promocyjnych eventów w branży medialnej, sportowej, medycznej, telekomunikacyjnej itp.;
  • posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze e-biznesu, IT i nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Przygotowuje ramy prawne dla działania portali i serwisów internetowych. Sporządza i opiniuje umowy z zakresu tworzenia i wdrażania systemów teleinformatycznych, pisania aplikacji i zaawansowanych programów komputerowych, świadczenia usług hostingowych, serwisowych i in. Doradza Klientom w przedmiocie strategii ochrony własności intelektualnej w ich działalności jak również reprezentuje w sporach dot. naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych;
  • w zakresie swojej praktyki doradza Klientom w sprawach pracowniczych, w tym m.in. sporządza i opiniuje pracowniczą dokumentację wewnątrzzakładową; analizuje umowy pracownicze pod kątem poprawności stosowania klauzul umownych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji itp., weryfikuje poprawność m.in. procedur zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę i  kontraktów cywilnoprawnych oraz zwolnień indywidualnych i grupowych; świadczy doradztwo prawne w zakresie zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej; przeprowadza audyty prawne (due diligence) przedsiębiorstw m.in. w zakresie dokumentacji pracowniczej i stosowanych praktyk, sporządza opinie i informacje prawne z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje pracowników i pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, sądach powszechnych oraz w trakcie indywidualnej praktyki adwokackiej.

Wioletta Gołębiewska

adwokat Wioletta Gołębiewska

 

 

 

E: wioletta.golebiewska@cgmkancelaria.pl

T: 607-552-069

 

 

 

 

 

Piotr Mazur

 

adwokat Piotr Mazur

 

 

E: piotr.mazur@cgmkancelaria.pl

T: 796-444-618