Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach przed:

  • sądami powszechnymi (sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne),
  • Sądem Najwyższym,
  • organami administracji państwowej i samorządowej,
  • wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy zarówno na etapie sądowym jak i przesądowym, przy czym, na obu etapach prognozujemy możliwość polubownego załatwienia sporu a także negocjujemy warunki ewentualnej ugody.

Przed wszczęciem postępowania sądowego sporządzamy pisma przedprocesowe, oceniamy ryzyko Klienta ponoszone w toku przyszłego procesu sądowego, opracowujemy indywidualną strategię procesową.

Zakres usług Kancelarii obejmuje również prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych i niepieniężnych. Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach egzekucji np. z  ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, papierów wartościowych itp. oraz w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.
Na etapie postępowania egzekucyjnego doradzamy w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia, pozwalającego na szybkie wyegzekwowanie należności oraz określamy najbardziej efektywne sposoby egzekucji. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma w postępowaniu egzekucyjnym adresowane do komornika oraz sądu jak również dbamy o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego. Pozostajemy również w stałym kontakcie z komornikami sądowymi.