Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, w tym indywidualnych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw, spółdzielni, fundacji oraz  stowarzyszeń, posiadających status organizacji pożytku publicznego, oraz wspólnot mieszkaniowych.

Usługi Kancelarii z zakresu prawa gospodarczego i obsługi korporacyjnej obejmują m.in.:

 • opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnych, gospodarczych oraz handlowych;
 • opiniowanie, sporządzanie oraz wdrażanie dokumentacji handlowej i transakcyjnej, pracowniczej oraz wewnątrzorganizacyjnej, związanej z bieżącą działalnością przedsiębiorstw oraz organów spółek prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej dla prowadzenia biznesu;
 • wsparcie prawne przy zmianach statutów i umów spółek, umarzaniu i zastawianiu udziałów i  akcji oraz obrocie udziałami i akcjami, a także przy innych czynnościach podlegających regulacjom prawa handlowego;
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów korporacyjnych, uchwał, umów, statutów, regulaminów, instrukcji  i polityk;
 • doradztwo korporacyjne dla wspólników, zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • bieżąca obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, a także posiedzeń zarządu i rady nadzorczej;
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy na obradach zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • przeprowadzanie audytów stosunków pracy;
 • doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz prawnych form zabezpieczania wierzytelności;
 • wsparcie prawne w zakresie zagadnień ochrony i zakazu konkurencji;
 • przygotowywanie opinii i informacji prawnych;
 • przeprowadzanie badań prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence);
 • reprezentacja przedsiębiorców, spółek, wspólników oraz organów spółek przed organami publicznymi oraz sądami w sporach korporacyjnych i gospodarczych;
 • przeprowadzanie i  nadzorowanie procesów powstawania, przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji spółek;
 • doradztwo prawne w  zakresie zgodności działalności podmiotów gospodarczych i instytucji z normami obowiązującego prawa (compliance).