W Polsce w ostatnim czasie tematyka ochrony danych osobowych przebiła się do głównego nurtu. Wszystko za przyczyną Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 279/2016 stosowanego bezpośrednio w Polsce od 25 maja 2018 roku. Obowiązuje również ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Jednak to nie koniec zmian.

Kolejne zmiany czekają przedsiębiorców po wejściu w życie tzw. ustawy sektorowej, wprowadzającej zmiany w 168 ustawach, regulujących poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego w Polsce. 21 lutego 2019 r. ustawa została uchwalona przez Sejm.

W jakich sektorach czekają nas zmiany

Tzw. ustawa sektorowa wprowadza zmiany m.in. w kodeksie pracy, kodeksie karnym, prawie spółdzielczym, prawie zamówień publicznych, prawie bankowym, ustawach: o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o usługach płatniczych, o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto zmiany czekają nas w związku z nowelą ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak również prawa telekomunikacyjnego. Na modyfikacje przygotowuje się również sektor zdrowia – tzw. ustawa sektorowa znowelizuje pięć ustaw zdrowotnych: o działalności leczniczej, o ochronie zdrowia psychicznego, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Inni się tak nie spieszą

Polska jest jednym z pierwszych krajów, który zmierza do uchwalenia tak kompleksowej ustawy. Przy tak wszechstronnych zmianach w tak wielu dziedzinach naturalna wydaje się obawa o spójność nowych przepisów. Problemów z dostosowywaniem się do RODO nie brakuje bowiem już dzisiaj. Niedookreślone sformułowania RODO i styl, do którego absolutnie nie jesteśmy przyzwyczajeni, charakterystyczny dla systemu common law – wszystko to powoduje wiele sporów interpretacyjnych. Po stronie przedsiębiorców istnieją obawy, jakie będą konsekwencje wprowadzonych zmian… Niepokojące jest w szczególności to, iż ustawa ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli te prognozy się sprawdzą, przedsiębiorcy będą mieli bardzo niewiele czasu na przeanalizowanie i wprowadzenie zmian w swoich systemach ochrony danych osobowych.

A po wejściu w życie ustawy…

Czeka nas kolejna żmudna praca. I przedsiębiorców, i audytorów. Same zmiany w kodeksie pracy wymuszą dostosowanie dotychczas stosowanej dokumentacji pracowniczej do nowych przepisów, dotyczy to chociażby formularzy zatrudnienia. Faktycznie każdy przedsiębiorca będzie musiał przyjrzeć się RODO raz jeszcze – tym razem również od strony zmian w ustawach szczególnych, które regulują jego branżę.

adw. Wioletta Gołębiewska